Breaking News

Susunan Pengurus PW NU Jawa Timur Masa Khidmad 2018-2023


SUSUNAN PENGURUS PWNU JAWA TIMUR MASA KHIDMAD 2018-2023 :

Mustasyar:
KH Zainudin Jazuli
KH Nawawi Abdul Jalil
KH Bashori Alwi
KH Miftahul Akhyar
KH Mudatsir Badruddin
KH Muhammad Jamaludin Ahmad
KH Zuhri Zaini
KH Abdul Ghofur
KH Idris Hamid
KHR. Cholil As'ad Syamsul Arifin
KH Abdullah Kafabihi
KH Faishol Anwar
KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy
Prof. Dr. H. Muhammad Nur, DEA
KH Mas Mansur Tholhah AS
KH Fuad Mun'in Jazuli
KH Tamim Romli
KH Hasyim Abbas, M.HI.
KH Afif Ma'shum
KH Abdul Sami' Hasyim
Prof. Dr. H. Imam Suprayoga, M. Si
KH Fathul Huda
KH Abdul Hakim
KH Abdul Nasir Badrus

SURIYAH.
Rais Aam KH. Anwar Manshur

Wakil Rais Aam :
KH Anwar Iskandar
KH Agus Ali Masyhuri
KH Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, SH, MM.
KH Ubaidillah Faqih
KH A. Sadid Jauhari
Drs. KH. Abdul Matin Djawahir, SH.
KH Abdul Azim Kholili
Drs. KH. M. Nuruddin A. Rahman SH.
KH Yasin Asmuni
KH Farihin Muhsan
Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa, M. Si.
KH Masbuhin
KH Hadi Muhammad Mahfud
KH Hunain
KH Habib Zein bin Hasan Baharu
Habib Hadi Al Kaf

Katib :
Drs. KH Fachrudin Syarif

Wakil Katib :

KH Romadlon Khotib
KH Muhammad Shalih
KH Hasyim Syafaat
KH Dzulhilmi
KH Athoillah Sholahuddin
KH Mas Cholil Nawawi
KH Ma'sum Faqih
KH Abdurrahman Al Kautsar
KH Syamsuddin MA
KH Abdul Mughits Miftach
H Soleh Hayat SH

A'wan:

KH Muzakky Syah
KH Mufid Murtadlo
Drs Abd Halim Iskandar M.Pd
RKH. Abdul Latif
Prof Dr Ir Nuhfil Hanani A.R., M.S.
Prof Dr Babun Suharto, MM
KH Mujib Imron
KH Mahmud Ali Zain
Prof. Dr dr Rochmad Romdoni
KH Irfan Sholeh
H Nur Arifin
Drs H Hasan Aminuddin, M.Si
KH Busyro Karim
Ahmad Dawami RS
KH Hammad Al 'Alim Dimyati Al turmusi
KH Munawir Khoir
KH Masykur Ali
Habib Abdul Hadi Zainal Abidin
Dr. Marhaen Djumadi M, Hum
Drs. H. Sutiaji
KH. Mahfud Sobari
H. Badrut Tamam, S.Psi
H. Thoriqul Haq, S.Ag, MML
Drs. H. Irsyad Yusuf
H. Dadang Wigiarto, S. H.
dr. H. Muhammad Thohir, S. pKJ.
Drs. H. Amin Said Husni
KH. Salwa Arifin
KH. Abdul Muhaimin Makky
Drs. H. Masyudi Muchtar, MBA
Dr. Zaibal Arief, ST. MT
Dr. Maftuhin, M. Ag

Tanfidziyah:

Ketua KH. Marzuki Mustamar

Wakil ketua :

KH Abdus Salam Sohibh
Dr KH Faharurrozi M.Pd
KH Reza Ahmad Zahid Lc, MA
Prof. Dr. Abd A'la M.Ag
KH. Abdurrahman Navis, Lc, M.HI
Prof. Dr. H. Sonhaji Sholeh, DIP. IS
KH Drs A Jazuli Nur Lc
Dr M Fathurrozi, SE MSi
Dr H Ma'ruf Syah SH MH
Andry Dewanto Ahmad SH MH
Drs Misbahul Munir
Dr H Edy Suyanto SP F SH
Drs Ahsanul Haq M. Pd. I
Ir. M. Qoderi, MT

Sekertaris :

Prof. Akh. Muzakki, M. Ag; Grabd.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D.
Dr H Muhammad Hasan Ubaidillah SHI MSi
H Husnul Yaqin SH
Dr Ahmad Muzakky
Dr Robith Fuad M Fil. I
Hakim Jaily M, Si
Syukron Dosi SAg
Drs. H. Abdul Mujib Syadzili, MSi
KH Fahim Fuad Jazuli
Ir Abdul Wahid Mahfudz
KH Najiburrahman Wahid

Bendahara:

Dr. H. Ec. A. Nur Chasan MM

Wakil Bendahara:

H Rasidi
H Echwan Siswadi SE MM
H Ie
Ir Mathorurrozaq
KH Abdul Mun'im
H Nadim Amir
Dr H Iwan Zunaih
Nasruddin ST

Tidak ada komentar