Breaking News

Penilaian Harian Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Semester Genap BAB Muamalah

 PENILAIAN HARIAN FIKIH KELAS X MADRASAH ALIYAH SEMESTER GENAP BAB MUAMALAH

I. Pilihlah Jawaban yang Paling Anda Anggap Benar !1.    Membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain adalah termasuk bentuk jual beli …

a.    Dilarang

b.    Dibolehkan

c.    tidak dibolehkan sama sekali

d.    terlarang tapi sah

e.    sah-sah saja


2.    Suatu akad dalam bentuk kerja sama, baik dalam bidang modal atau jasa adalah pengertian dari...

a.    Koperasi

b.    Syirkah

c.    Qirad

d.    Musadah

e.    ji’alah


3.    Yang tidak termasuk syarat-syarat syirkah kerja ialah …

a.    pokok atau modal harus jelas atau dapat dihitung

b.    upah atau penghasilan menjadi milik bersama

c.    upah dapat disamakan, jika profesinya sama

d.    pembagian penghasilan boleh tidak sama, karena tingkat keahlian dan pendidikannya bermacam-macam

e.    perbandingan upah ditentukan ketika akad4.    Diantara bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam adalah …

a.    Jual beli yang ada unsur riba

b.    suka sama suka

c.    membeli barang untuk kepentingan bersama

d.    menimbun barang untuk kebersamaan

e.    membeli sesuatu barang dengan jalan yang baik5.    وَاَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا   

Potongan ayat diatas merupakan salah satu landasan untuk …

a.    berdagang

b.    bertetangga

c.    berkomunikasi

d.    berperang

e.    bersedekah


6.    Khiyar dalam Fikih mengandung pengertian sebagai berikut …

a.    boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan jual belinya

b.    memilih yang terbaik

c.    boleh meneruskan jual beli walaupun ada cacat

d.    jual beli batal

e.    sesuai dengan perjanjian7.    Transaksi antara  penjualan dan pembeli dimana  harga dan keuntungannya diketahui dan  disepakati oleh penjual dan pembeli adalah nama lain dari...
     a.  Mukhabarah
     b.  Murabahah
     c.  Mudharabah
     d.  Musyarakah
     e.  Musaqah8.    Bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dimana benihnya dari yang punya tanah disebut....

a.    Musaqah

b.    Muzaraah

c.    Mukhabarah

d.    Murabahah

e.    Syirkah9.    Suatu  bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola, dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan jika ada kerugianakan ditanggung oleh si pemilik modal disebut dengan....

a.    Mukhabarah

b.    Murabahah

c.    Msusyarakah

d.    Musaqah

e.    Mudharabah


10.    Transaksi jual beli dengan model pembelian barang tetapi pembayarannya dilunasi dimuka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari dianamakan....

a.    Khiyar

b.    Ssyirkah

c.    Ji’alah

d.    Salam

e.    Kafalah


II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat dan benar!
 

1.        Prinsip jual beli menurut Islam adalah …

2.        Menjual anak ternak yang masih dalam kandungan termasuk jual beli …

3.        Kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya dinamakan....

4.        Kerjasama dua orang atau lebih dalam hal modal disebut....

5.        Kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dimana benihnya dari penggarap dianamakan....

6.        Pemilik kebun sepakat melakukan kerjasama  dengan penggarap dimana lahan sudah ada tanamannya disebut....

7.        Kerjasama dalam  muzaraah biasanya harga benihnya relatif....

8.        Perkumpulan para penjahit untuk mengerjakan pembuatan seragam merupakan contoh dari syirkah....

9.        Mukhabarah akan berakhir jika pemilik lahan...

10.    Ulama’ yang tidak memperbolehkan jual beli model salam adalah...
III.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini !1.      Sebutkan rukun dan syarat jual beli!

2.      Sebutkan macam-macam khiyar jelaskan!

3.      Sebutkan jual beli yang dilarang!

4.      Jelaskan pengertian syirkah dan sebutkan macam-macamnya!

5.      Apa yang anda ketahui dengan Musaqah, muzaraah dan mukhabarah?

Tidak ada komentar